Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
 • Opdrachtnemer: HartenHoop, gevestigd te Heerlen, KvK nummer: 76147932
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan HartenHoop opdracht
  verleent tot het verrichten van diensten met betrekking tot rouwcounseling, werk & rouw trajecten, workshops, trainingen en consulting.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van
  opdrachtnemer.
 
 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Alle offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Tenzij anders overeengekomen worden offertes eenmalig vrijblijvend toegelicht en aangepast. Overige vervolggesprekken worden beschouwd als adviesgesprekken en per uur gefactureerd.
 
 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde documenten door beide partijen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van de opdracht.
 
 

 

Artikel 4: Tarieven en beloning

 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
 2. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
 3. Indien kosten die mede bepalend zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven na het sluiten van de overeenkomst stijgen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze door te berekenen. Doorberekening vindt pas plaats na overleg met opdrachtgever, met een gespecificeerde opgave van kosten.
 4. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.
 5. Alle werkzaamheden die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Alle tarieven zijn geldend voor betreffende kalenderjaar. HartenHoop is eenmaal per kalenderjaar gerechtigd de opdrachtgever voor te stellen nettoprijzen aan te passen. Opdrachtgever wordt hierover in de maand december op de hoogte gesteld.
 
 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en na kennismaking met de derde partij.
 3. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor opdrachtnemer. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 4. Tenzij in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen, is de rapportage een advies aan opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de opvolging daarvan.
 
 

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is zich bewust van zijn verplichting tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat opdrachtnemer bekend wordt en waarvan opdrachtnemer weet of kan vermoeden, dat een en ander van vertrouwelijke aard is.
 2. Rouwcounseling is ten alle tijd strikt vertrouwelijk. Verkregen informatie gedurende rouwcounseling zal nimmer gedeeld worden met anderen, tenzij bij uitzonderingen, op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek en toestemming van opdrachtgever (cliënt) hiervoor wordt gevraagd.
 3. Opdrachtgever houdt de informatie die (in welke vorm dan ook) van opdrachtnemer wordt ontvangen en alle andere informatie betreffende opdrachtnemer waarvan redelijker­wijs het vermoeden bestaat dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de opdrachtnemer schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen de genoemde informatie ook geheim te houden. 
 
 

Artikel 7: Intellectueel eigendom en gebruiksrecht 

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij opdrachtnemer.
 2. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 
 

Artikel8:  Annulering door opdrachtgever

 1. Een geplande rouwcounseling die niet 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
 2. Bij overige opdrachten zoals in lid 1 van dit artikel genoemd, is tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren (m.u.v. reeds gemaakte kosten).
 3. Bij overige opdrachten zoals in lid 1 van dit artikel genoemd, is tot 2 weken voor aanvang 50% uit annulering voortkomende kosten.
 4. Bij overige opdrachten zoals in lid 1 van dit artikel genoemd, is binnen 2 weken voor aanvang: 100% uit de annulering voortkomende kosten.
 5. Er geldt, bij individuele inschrijvingen, altijd een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf inschrijving
 
 

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken van buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde verplichtingen opgeschort.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Bij een vertraging van meer dan drie maanden hebben zowel opdrachtnemer, als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen, worden alle reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.
 
 

 

Artikel 10:  Betalingstermijnen en facturering

 1. Het aantal termijnen waarin opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag zal betalen, alsmede de bijbehorende termijnbedragen en vervaldata, worden vermeld in de in artikel 3 genoemde overeenkomst.
 2. Indien enige vorm van termijnbetaling niet schriftelijk is vastgelegd, zal opdrachtgever het volledige bedrag in één termijn voldoen volgens de in artikel 10, niet na genoemde betalingsvoorwaarden.
 3. Alle betalingstermijnen worden apart gefactureerd. Bij het ontbreken van een termijnbetaling, zoals in lid 2 van dit artikel genoemd, zal het verschuldigde bedrag in één keer worden gefactureerd.
 
 

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

 1. Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, zonder korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien opdrachtgever de betalingsverplichting, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, niet nakomt, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in gebreke.
 3. Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de betalingstermijn openstaande bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 4. Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever.
 
 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of door onrechtmatige daad.
 3. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat opdrachtnemer toch aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door opdrachtnemer gefactureerd kon worden.
 
 

Artikel 13: Klachtenregeling

Hoewel opdrachtnemer zijn uiterste best doet om opdrachten zo goed mogelijk te laten verlopen en opdrachtgever en opdrachtnemer de voortgang en tevredenheid regelmatig tussentijds evalueren, kan het gebeuren, dat opdrachtgever ergens niet tevreden over is.

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden binnen 4 weken schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Opdrachtnemer reageert binnen 4 weken naar klager.
 3. Opdrachtnemer handelt klacht binnen 12 weken af of geeft een indicatie, binnen welke termijn dit kan gebeuren.
 4. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 
 

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie opgelost worden met behulp van een mediator.
 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil op te lossen met behulp van een mediator, zal het geschil voorgelegd worden aan Rechtbank Limburg.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.